Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
0363 da1f 500
Reposted fromsommeregenachts sommeregenachts vianikotyna nikotyna
Reposted fromcouples couples viaoddsoul oddsoul
1919 5886 500
Reposted fromAdasyd Adasyd viabutterfly94 butterfly94
Bo wiesz, chodzi o to, że ja zawsze chciałem, żebyś mi przeszkadzała. Że każdego wieczora kładąc się spać włączałem głos w telefonie, bo wiedziałem, że możesz w środku nocy zadzwonić i będę chciał wtedy przy Tobie być. Że ja czekałem na to, abyś mi przeszkadzała, żebyś mnie potrzebowała i bez przerwy mi się narzucała. Nie bądź nigdy z kimś, kto nie chce tego wszystkiego.
— D.
Reposted fromzabka zabka viabederektorem bederektorem
Reposted frombluuu bluuu viaoutline outline
8638 4683 500
Reposted fromshar17666 shar17666 viastuckedinsoul stuckedinsoul
3025 dd43 500
Reposted fromscorpix scorpix viaqazwsxedcrfvtgb qazwsxedcrfvtgb
6930 db1f
6710 3fb2
Reposted fromosaki osaki viaGoingDownInFlames GoingDownInFlames
4148 8df9 500
"Podręcznik do ludzi"
Reposted frompffft pffft viacarre carre
9828 fe51
Reposted fromninja-leniwiec ninja-leniwiec vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl